Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. Osima Bridal accepteert geen Algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Osima Bridal in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Osima Bridal.
1.6 Identiteit van de ondernemer: Osima Bridal E-mailadres: info@osimabridal.nl KvK-nummer: 81521537 Btw-identificatienummer: NL003573782B71

Artikel 2: Tarieven
2.1 Alle tarieven en prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW. Alle overige tarieven zijn exclusief BTW.
2.2. De stylisten van Osima Bridal kunnen voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij een bepaald tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren.

Artikel 3: Reiskostenvergoeding
3.1.De gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,50 per kilometer exclusief eventuele parkeerkosten.

Artikel 4: Boeking
4.1 Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Osima Bridal aanvaardt.
4.2 Opdracht erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Osima Bridal alvorens een boeking te doen.
4.3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes.

Artikel 5: Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Osima Bridal aan te geven wijzen in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Osima Bridal is aangegeven.
5.2 Betaling van de proefsessie dient bij aanvang betaald te zijn en het resterende bedrag van het arrangement uiterlijk 48 uur voor aanvang van de trouwdag.
5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Osima Bridal moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1. Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Osima Bridal, totdat door opdrachtgever alle te zijnen lasten, nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De opdrachtgever is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de opdrachtgever op enigerlei wijze ten opzichte van Osima Bridal in gebreke is gebleven.

Artikel 7: Onderzoek, klachten en reclames
7.1 Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Osima Bridal te worden ingediend.
7.2 De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Osima Bridal, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Osima Bridal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Osima Bridal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Osima Bridal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Osima Bridal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Osima Bridal zijn verbintenis had moeten nakomen. 8.3 Indien Osima Bridal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Osima Bridal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
9.1 In geval van overmacht waaronder ziekte van de stylist zet Osima Bridal zonder dat overleg noodzakelijk is, een vervangende stylist van gelijkwaardig niveau in. Indien Osima Bridal geen vervangende stylist beschikbaar heeft, dan kan te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. Indien de opdracht door Osima Bridal wordt geannuleerd vanwege het niet beschikbaar hebben van een vervangende stylist bij ziekte, zullen alle vergoedingen gedaan door de opdrachtgever volledig worden gerestitueerd.
9.2 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: a) Voor boekingen geldt het recht om binnen 14 dagen de boeking kosteloos ongedaan te maken. b) Bij annulering na deze termijn tot 14 dagen voor de geplande datum, dient u 75% van de totale opdracht te voldoen. c) Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande datum, dient u 100% van de totale opdracht te voldoen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en schade
10.1. Osima Bridal sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Osima Bridal en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Osima Bridal kunnen worden toegerekend. 10.2 Iedere aansprakelijkheid van Osima Bridal is beperkt tot het factuurbedrag verband houdende met de betreffende opdracht.
10.3 Osima Bridal is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan wanneer zij de opdracht niet of gebrekkig nakomt.
10.4 Osima Bridal is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door de stylist. Ook niet als er sprake is van opzet of grove schuld van de stylist.Is hier sprake van opzet of grove schuld van de stylist dan zal de opdrachtgever dit bij de stylist verhalen.

Artikel 11: Privacy
11.1 Osima Bridal speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
11.2 Wij beschermen je privacy op de volgende manieren: a) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. b) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. c) Wij publiceren alleen foto ́s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 12: Slotbepalingen
12.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Osima Bridal bestaat is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Osima Bridal en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter. Osima Bridal is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.